Cumhuriyet Bulvarı No: 127 D:5 Alsancak /İZMİR Konumumuz 0232- 421 07 21 0530 022 07 21 Pzt - Cum 09:30 - 19:00 / Cts 9:30 - 14:30/

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Onam Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Estetia Estetik ve Plastik Cerrahi-Prof. Dr. Atay Atabey (doktor) kliniğine gelen hastalara ilişkin kişisel veriler bakımından 07/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, muayenehaneye girişinizden itibaren tarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve size en iyi şekilde hizmet sağlayabilmemiz için tarafımıza ilettiğiniz her türlü kişisel veriniz (ad-soyad, telefon numarası, adres, T.C. Numarası, e-mail adresi gibi) diğer bilgileriniz, kayıt, iletişim, tanı, teşhis, tedavi ve ameliyata ilişkin bilgiler, sağlık verileriniz, fotoğraflarınız, biyometrik ve genetik verileriniz gibi verileriniz mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak Dr. Atay Atabey tarafından işlenecek ve saklanacaktır.

Bu çerçevede sizden:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye  (size=hastaya) ait olduğu açık olan; 

– Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgiler, ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
-Telefon
numarası, ikamet adresi, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

-Doktor muayenehanesine ve özel hastaneye girişte, içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

– Fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası (MR, BT, USG raporları gibi) niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

– Kanunun 6. maddesinde  açıklanan diğer veriler  ( Ör: Kan grubu da dâhil sağlık verileri vb.),

– Doktora yöneltilmiş olan her türlü talep, soru veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ve bilgiler istenebilecektir.

 

Bu bilgi ve verileri işleme amaçları; 

Kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Muayenehane ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin (hastane-tıp merkezi vb) iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, 

Muayenehane Yönetimi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, verilerinizin sağlık hizmeti sunumunu doğru bir şekilde sağlamamıza katkı sağlayacak olup, bu gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir. 

Bununla birlikte, doktorun onam konusu verileri, muayenehanenin hukuki yükümlülükleri ve çalışma prensipleri doğrultusunda; taraf olduğu bir sözleşmenin ifasını gerçekleştirebilme veya bir sözleşme yapılmadan önce talebiniz doğrultusunda adımlar atılabilmesi için, kontrolörün tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacıyla, sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için, yasal süreçlerin işlemesi için yargı organları tarafından kişisel verilerin talep edilmesi, veri işleme faaliyetinin koruyucu hekimlik veya meslek hekimliği amaçları doğrultusunda gerekli olması, kamu yararına yönelik bilimsel araştırma veya istatistiki amaçlar ve benzeri yasalar ile öngörülmüş sebeplerle; kendi iradesiyle veya talep üzerine fiziki ortamda veya elektronik ortamda işleme, yurt içi/yurt dışı işbirliği içinde olduğu iş ortaklarına, tedarikçilerine, sigorta şirketlerine, SGK gibi kamu kuruluşlarına vb. diğer işbirliği yaptığı kişilere işin niteliği gereği ve taraf olduğu sözleşmelerin ifası amacıyla aktarma ve paylaşma hakkı mevcuttur. 

Tüzük uyarınca, tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizin tarafımızca ne kadar süre saklanacağı size sunacağımız hizmetle doğrudan bağlantılı olduğundan, net bir süre verilememektedir. Muzdarip olduğunuz hastalık veya durumun, tedavinizin ne kadar süreceği, tedavi sonrasında ne kadar süre ile sağlık durumunuzun çalışanlarımız tarafından takip edileceği gibi hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre zarfında bu veriler saklanacaktır. Genelde kanuni olarak hasta verileri en az 10 (on) yıl saklanmalıdır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri (hasta); 1) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (8) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından ve Hekim Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Doktor söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Doktorun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Hasta  . . . . . . .            . . . . . . .       . . . . . . .       . . . . . . .   yukarıdaki hususlar hakkında tam ve doğru olarak bilgilendirilmekle, özel nitelikli kişisel verileri dahil olmak üzere kişisel verilerinin Dr. Atay Atabey ve onun hasta işleme programı olan BULUTKLINIK tarafından yukarıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde işlenmesine muvafakat eder. 

TARİH:

ADI SOYADI

İMZA

_______________________

KVKK FORMUNU İNDİR

_______________________

Translate »
WhatsApp mesaj gönder